PEOPLE
Academic Committee
JIANG Shigong

JIANG Shigong

Deputy Secretary of the Department of Social Sciences in Peking University

Director of Legal Research Center of Peking University

Commissioner of Committee of Legal Experts in Beijing City