PEOPLE
Academic Committee
WANG Yuanfeng

WANG Yuanfeng

Professor of Beijing Jiaotong University

Member of the Academic Committee of International Finance ForumIFF